Reglement Zorgwerkgever van het jaar 2025

1. Missie Zorgwerkgever van het Jaar

Zorgwerkgever van het Jaar is een initiatief van hét vakblad voor leidinggevenden in de zorg, ZORG Magazine. Het gala-event waarop de awards worden uitgereikt, vindt plaats op 24 april 2025.

De Zorgwerkgever van het Jaar Awards bekronen organisaties uit de zorgsector in België in 10 categorieën.

Elke zorgorganisatie* gevestigd in België kan zich kandidaat stellen. Meedingen naar een felbegeerde award gebeurt in 2 stappen:

 1. 1. Je registreren via dit inschrijvingsformulier (voor 3 februari 2025)
 2. 2. Het indienen van het dossier (voor 3 maart 2025) die u ontvangt na registratie.

* Enkel zorgorganisaties die patiënten/cliënten huisvesten en geen winstoogmerk hebben, kunnen een dossier indienen.

De 10 categorieën zijn:

 • – Award 1 Thuiszorgorganisatie van het Jaar
 • – Award 2 Woonzorgcentrum van het Jaar
 • – Award 3 Ziekenhuis van het Jaar
 • – Award 4 (Andere) zorgorganisatie van het Jaar
 • – Award 5 Beste marketing van het Jaar
 • – Award 6 Intern project marketing van het Jaar
 • – Award 7 Zorginnovatie van het Jaar
 • – Award 8 Duurzaamheidsaward van het Jaar
 • – Award 9 Zorgpersoonlijkheid van het Jaar
 • – Award 10 DE ZORGWERKGEVER VAN HET JAAR

Award 1: Thuiszorgorganisatie van het Jaar

Deze award wordt uitgereikt aan de thuiszorgorganisatie die zich onderscheidt van de andere. Dit kan zijn op vlak van organisatie, aangereikte tools om het werk te vergemakkelijken, workload, …

Award 2: Woonzorgcentrum van het Jaar

Deze award wordt uitgereikt aan een woonzorgcentrum dat het afgelopen jaar extra inspanningen leverde om de tevredenheid van zijn bewoners en personeel te verhogen.

Award 3: Ziekenhuis van het Jaar

Deze award wordt uitgereikt aan een ziekenhuis dat uitblinkt in zijn dienstverlening, zijn verzorging en zijn personeelsbeleid.

Award 4: (Andere) zorgorganisatie van het Jaar

Deze award wordt uitgereikt aan een andere zorgorganisatie uit bijvoorbeeld de geestelijke gezondheidszorg, de sector voor opvang van mensen met een beperking, specifieke opvang voor andere doelgroepen. Ook kleine, lokale initiatieven komen in aanmerking. Deze award staat enkel open voor organisaties die rechtstreekse hulp verlenen aan hun bewoners/patiënten/cliënten/… met een zorgnood.

Award 5: Beste marketing van het Jaar

Dit is een award voor de beste marketeer. Welke organisatie in de zorgsector deed het afgelopen jaar het sterkst zijn best om zijn bekendheid te vergroten bij de buitenwereld? We kijken wat externe marketing betreft verder dan het budget: grotere organisaties hebben natuurlijk meer middelen, maar een zorgorganisatie met vijf werknemers die iets speciaals doet om op te vallen bij de patiënt kan evengoed in de prijzen vallen.

Award 6: Intern project van het Jaar

Dit is een award voor een intern project, gegroeid vanop de werkvloer, dat geïmplementeerd werd het afgelopen jaar. Dit project zorgde voor een verbetering of verandering van een bestaande situatie.

Award 7: Zorginnovatie van het Jaar

Dit is een award voor een zorginnovatie of innovatief zorgproject dat geïmplementeerd werd in uw zorgorganisatie binnen de afgelopen 2 jaar. Deze innovatie is vernieuwend en grensverleggend, en zorgde voor een verbetering van een bestaande situatie d.m.v. een baanbrekende en effectievere aanpak, het gebruik van vernieuwende technologie, etc.

Award 8: Duurzaamheidsaward van het Jaar

Dit is een award voor de zorgorganisatie die de strafste inspanningen geleverd heeft op vlak van duurzaam ondernemen. Dat kan gaan over ecologische, sociale… acties. Hoe vermindert u uw negatieve voetafdruk en verhoogt u de positieve impact op mens en milieu?

Award 9: Zorgpersoonlijkheid van het Jaar

Dit is een award voor een persoon binnen de zorgorganisatie. Wie heeft het grootste verschil gemaakt? Wie blonk er uit in de organisatie? Wie is erin geslaagd om zijn organisatie naar een hoger niveau te tillen? De kandidaat zijn/haar positie binnen de hiërarchie heeft geen invloed op de uitkomst: het kan evengoed een zorgkundige zijn, iemand met een ongelooflijk verhaal of een directeur.

Award 10: DE ZORGWERKGEVER VAN HET JAAR

Dit is het pièce de résistance, de award voor de zorgorganisatie die momenteel uitblinkt als beste werkgever. Welke organisatie heeft de meest tevreden medewerkers, doet het meeste om ze te motiveren? Wie slaagt erin het ziekteverzuim onder zijn werknemers zo laag mogelijk te houden? Hoe groot is de betrokkenheid van de werknemers? Krijgen de werknemers voldoende inspraak? Staat de organisatie open voor initiatieven?

2. Missie van de vakjury

De vakjury is aangewezen door ZORG Magazine en zal bestaan uit minimum vijf personen.

De juryleden zijn specialist in het domein waarover zij moeten oordelen en kunnen hierin een ontegensprekelijke competentie aantonen.

De juryleden zijn onafhankelijk van de kandidaten voor de Zorgwerkgever van het Jaar Awards en mogen geen deel uitmaken van een kandidaat-zorgorganisatie.

Ten minste één van de leden van de jury’s zal journalist zijn voor het ZWG-magazine.

De juryleden verbinden zich ertoe hun oordeel te zullen vellen op een onafhankelijke manier, los van enig persoonlijk of professioneel belang.

3. Procedure en selectie door de vakjury

Volgende selectieprocedure is van toepassing voor de 10 verschillende awards.

De jury zal op basis van de ontvangen dossiers 3 genomineerden selecteren en vervolgens de winnaar uit deze genomineerden kiezen. De jurering voor deze categorie verloopt als volgt:

 • – De ontvangen formulieren van de verschillende kandidaten zullen per e-mail doorgestuurd worden door een medewerker van Mediahuis ZORG Magazine naar alle leden van de vakjury.
 • – Elk jurylid beschikt over één stem om de 3 genomineerden en de winnaar voor de awards 1 tot en met 7 te bepalen. De stem wordt bepaald aan de hand van de totale score op de verschillende criteria (terug te vinden op de eerste pagina van elk dossier). Elk jurylid engageert zich om de dossiers grondig te lezen en analyseren teneinde een objectieve stem te kunnen uitbrengen.
 • – De gekozen genomineerden voor de awards 9 en 10 worden uitgenodigd voor een extra verdediging voor de jury.
 • – De juryleden zullen vervolgens samenkomen om de motivaties van de genomineerden te aanhoren en om vervolgens, achter gesloten deuren, te delibereren over de winnaar op basis van zowel het dossier als de motivatie ervan.
 • – Elk jurylid heeft opnieuw recht op een stem. De prijs wordt toegekend op basis van een meerderheid van de stemmen. In het geval van een ex aequo wordt een tweede stemronde georganiseerd tussen de ex aequo gerangschikte kandidaten. In het geval van een tweede ex aequo wordt een beslissende stem toegekend aan de voorzitter van de jury.

4. Respect voor de vertrouwelijkheid van de gegevens

Alle ontvangen dossiers behoren tot Zorgwerkgever van het Jaar Awards en worden als vertrouwelijk behandeld.

5. Gedragscode van de vakjury

Door hun deelname aan een van de jury’s erkennen de juryleden geen weet te hebben van enige band met een van de kandidaten of met een ander jurylid die tot een belangenconflict zou kunnen leiden bij de uitoefening van hun missie.

De juryleden en hun directe medewerkers erkennen niet te hebben meegewerkt, direct of indirect, aan de cases die door één van de kandidaten bij zijn kandidatuur werden voorgelegd. Zij zullen ook niet ingaan op een eventuele uitnodiging van één van de kandidaten om dit te doen tijdens hun missie van jurylid.

Tijdens de periode van jurering, zullen de juryleden zich onthouden van elk contact met hun kandidaten of van uitspraken met betrekking tot de cases van hun kandidaten, indien dit een invloed zou kunnen hebben op de gepresenteerde case of de resultaten van de eindstemming.

De juryleden verbinden zich ertoe de vertrouwelijkheid van de beraadslagingen en besluitvorming van hun individuele stemmen te respecteren. Zij zullen de voorzitter onmiddellijk informeren wanneer bepaalde elementen een goede werking van de jury zouden kunnen verstoren of tot een vervalsing van de stemming zouden kunnen leiden.

De juryvoorzitter organiseert het werk van de jury.

Elke vergadering van de jury’s wordt achter gesloten deuren gehouden.

Elk jurylid bevestigt de ontvangst en aanvaarding van dit Reglement en Gedragscode.

6. Samenstelling van de vakjury 

De vakjury van de Zorgwerkgever van het Jaar Awards bestaat uit minimum 8 personen. De namen van de juryleden worden ± 2 weken voor de awarduitreiking bekendgemaakt en zal alle inzendingen beoordelen aan de hand van de specifieke criteria per award. Deze zijn terug te vinden op de 1e pagina van elk dossier.

7. Deelnameprijs

Het indienen van een dossier voor Zorgwerkgever van het Jaar is gratis. Elke organisatie die een dossier indient, krijgt gratis 2 toegangstickets voor het gala Zorgwerkgever van het Jaar. Extra toegangstickets voor de gala-avond zijn betalend.

8. Annulatievoorwaarden

Annulering van uw inschrijving is niet mogelijk. Uw plaats mag echter altijd door een collega worden ingenomen. U kan dit tot 14 kalenderdagen voor het gala uitsluitend schriftelijk (per mail naar eline.hoedt@zorgmagazine.be) laten veranderen.