VERSLAG GALA VAN DE ZORGWERKGEVER VAN HET JAAR 2018

page1image2974304

Het kruim van de Vlaamse zorgwereld verzamelde gisterenavond in Gent, waar de hippe Eskimofabriek het toneel vormdevan de zesde editie van de Zorgwerkgever van het Jaar. Meteen een eerste indicatie

dat dit enkel in naam hetzelfde evenement zou worden als de voorbije vijf jaar. De haast academische prijsuitreiking werd dit jaar voor het eerst uitgebouwd tot een volwaardiggala, compleet met diner en spetterende awardshow. Even tijd om de bewoners en patiënten in handen te laten van capabele collega’s en optimaal te genieten van een avondje vol glitter en glamour.

Het is niet de eerste keer dat zorginstellingen die net dat stapje verder gaan in de bloemetjes worden gezet, maar hetis de eerste keer dat het met zoveel bombarie gebeurt. Initi-atiefnemer van het evenement is ZorgAnders CEO Sam Baro: “Het was tijd om aan het bestaande concept een nieuw elan te geven en het naar een hoger niveau te tillen, met meer show en meer spektakel.” Er werden dan ook kosten nochmoeite gespaard om de aanwezige helden van de zorg eenonvergetelijke avond te bezorgen. De genodigden schitterdenvoor één keer niet in hun vertrouwde zorgomgeving maar in een blits kostuum, imposante galajurk en dito naaldhakken.

Er waren dan ook tien uitstekende redenen om zich stevig uit te dossen. Tien awards – meer dan ooit tevoren – voor tien exceptionele zorgverleners. Het was een hele klus voor de jury, bestaande uit een multidisciplinair team kenners uit de zorgsector aangevuld met marketing- en IT-experten, om vande 160 kandidaturen naar 30 genomineerden te gaan. Daaruitde 10 winnaars selecteren was zo mogelijk nog lastiger. Baro:“We hadden niets liever gedaan dan alle indrukwekkendepraktijkcases in de spotlights gezet, maar dan zou de show veel te lang duren.” Om die reden werd besloten om hetverhaal van zowel winnaars en genomineerden te vertellenin een unieke uitgave van het ZorgAnders magazine, dat alle aanwezigen na afloop van het evenement mee naar huiskregen.

Vooraleer de winnaars te huldigen en de voetjes onder tafel te schuiven, was er tijd voor een hapje, drankje en babbeltje met de collega’s. De zorgsector mag dan misschien dag op dag concurrentiëler worden en strijden voor almaar minder financiële middelen, van dat gevecht was weinig te merken. Mensen die elkaar lange tijd niet gezien hadden, begroetten elkaar hartelijk en speculeerden er op los wie er later op de avond met een trofee naar huis zou gaan. De receptiewerd begeleid door de opzwepende klanken van de Gentsecabaretband ’t Schoon Vertier, die ook de rest van de avondvoor de muzikale omkadering zou zorgen.

De avond werd met een klinkslag aan elkaar gepraat doorVRT-journalist Riadh Bahri, die naar eigen zeggen werd opge-trommeld omdat collega Martine Tanghe al iets te doen had. De guitige host speelde de rol van komische moderator met verve en zat niet om een grapje meer of minder verlegen. Ook wanneer zijn concullega Nicholas Lataire, hoofdredacteur van VTM Nieuws, het podium bestijgt om een awarduit te reiken, moet deze het ontgelden. Het publiek kon het speelse gebakkelei best smaken. Weinig zo gezond als eenspontane glimlach. En lachende gezichten kon je gisteren in overvloed spotten. Zelfs bij de verliezende genomineerden klaarde het gezicht na enkele seconden van teleurstellingonmiddellijk terug op.

Om de aanwezigen niet met een awardindigestie op te zade- len, werd de prijsuitreiking in twee delen opgesplitst. Voordathet geroutineerde cateringteam een heerlijke Vlaamse stoverij met frietjes op de tafels toverde, werden vier instellingen in het zonnetje gezet. Na het diner, terwijl de gasten kondennagenieten van een lekker glaasje wijn, volgden er nog eenszes, met als kers op de taart de uitreiking van de Zorgwerk- gever van het Jaar 2018.

De eerste instelling die een award, en bijhorende videorepor-tage op ZorgAnders TV die de instellingen ook in hun eigen communicatie kunnen uitspelen, in de wacht sleepte, was het ZNA Mobiel Crisis Team Antwerpen (MCTA). Dit team hulpverleners brengt de zorg van het psychiatrisch ziekenhuis Stuivenberg bij de mensen thuis. Studies hebben uitgewe-zen dat psychiatrische patiënten die in hun eigen omgevingbehandeld worden, meer vooruitgang boeken dan wanneerze zelf naar de instelling moeten komen. Voor de jury was het net dat element dat de doorslag gaf om de award voor Thuis-zorgorganisatie van het jaar uit te reiken aan deze pioniers van de psychiatrische thuiszorg.

De titel van Woonzorgcentrum van het jaar ging naar het WZC Den Olm uit Bonheiden. Dit woonzorgcentrum richt zich sinds vorig jaar exclusief op dementerende personen en biedt naast residentiële opvang ook kortverblijf en dagopvang aan. Met dat laatste willen ze de soms traumatische overgang van de vertrouwde thuisomgeving naar het woonzorgcentrum zo rimpelloos mogelijk laten verlopen. AZ Maria Middelares uit Gent profiteerde dan weer optimaal van het thuisvoordeel en ging met de award voor Ziekenhuis van het jaar lopen.

De genomineerde organisaties in de categorie Andere zorgorganisatie van het jaar beoordelen is een beetje alsappelen met peren vergelijken, maar uiteindelijk moet eriemand winnen. De keuze van de jury viel dit jaar op VZW Oscare uit Merksem, een nazorg- en onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, dat zich in een huiselijkeomgeving jaarlijks over de intensieve nazorg van een duizend-tal patiënten met brandwonden buigt, waaronder ook een heleboel kinderen. “Dit is een fantastisch mooie erkenning voor al het werk dat door onze professionelen maar zeker ook door onze vrijwilligers wordt verricht.”, aldus de glun- derende overwinnaars.

Kwalitatieve zorg bieden is één ding, maar zichzelf verko- pen wordt voor heel wat zorginstellingen dé uitdaging vande toekomst. Baro: “Tot op heden was het niet nodig om reclame te maken, want iedereen ging naar het ziekenhuis of rusthuis dicht in de buurt. Nu komen ze in een cultuur

waar ze met elkaar concurreren en er op een professionele manier aan marketing worden gedaan. Heel wat instellingenstaan hier nog heel ver van, en dat willen we zeker boosten.”Om de daad bij het woord te voegen waren er twee awards gereserveerd voor communicatieprojecten die vandaag al een duidelijke meerwaarde betekenen voor hun organisatie.

De prijs voor Mooiste branding van het jaar ging naar ZNA Cadix Antwerpen, die hun huisstijl en logo een frisse, eigen-tijdse stijl hebben aangemeten. Zeker nu het ZNA bezig ismet de bouw van een nieuw ziekenhuis en er op geregeldetijdstippen heel wat verschillende stakeholders geïnformeerdmoeten worden, komt de herkenbaarheid van de brandingvan pas. “Maar het is niet alleen een troef voor de externe communicatie.”, zegt Bram Van Dessel, communicatieadvi-seur bij ZNA. “Een mooie branding helpt eveneens bij het stimuleren van de trots van de interne medewerkers – fier dat ze voor jouw organisatie aan de slag kunnen.”

De winnaars van de award voor Beste externe marketing bewijzen dan weer dat communicatie in de zorg helemaal niet flets hoeft te zijn. Volgens de communicatie-experts van het AZ Sint-Lucas en de Volkskliniek vzw Gent is het gewoon een kwestie van out of the box denken en de mensen verrassen. Zo trok menig bioscoopbezoeker de ogen open toen ze voorde start van hun prent een trailer voor het ziekenhuis te zienkregen. De spot werd gedraaid met verschillende medewer-kers van het ziekenhuis en aan het einde van het filmpje wordt duidelijk dat het om een inventieve rekruteringsvideogaat. Het op een originele manier bespelen van dit nieuwekanaal om de vacatures ingevuld te krijgen, werd zowel bij dejury als bij het aanwezige publiek op luid applaus onthaald.

Je kan je als zorgonderneming tevens onderscheiden door middel van specifieke projecten die groeien vanuit een welbepaalde problematiek op de werkvloer. Zo merkte het AZ Monica uit Deurne dat het aantal zwangere vrouwen uit kwetsbare doelgroepen (financiële problemen, geen toegang tot reguliere gezondheidszorg…) dat zich op de materniteitaanmeldde aanzienlijk steeg. Vastbesloten om deze vrou-wen extra te ondersteunen tijdens en na hun zwangerschap, sloegen maatschappelijk werkster Fatiha El Mokkadem en hoofdvroedvrouw Karima Soussi de handen in elkaar. Het resultaat is een liefdevol initiatief dat onder andere betaal-bare zwangerschapsopvolging en administratieve begeleiding aanbiedt. Anders gezegd: een meer dan verdiende winnaar voor de prijs van het Beste interne project.

Geen zorgsector zonder liefdevolle mensen met karakter. Het is dan ook niet meer dan logisch dat er naast organisaties en projecten ook enkele krachtige persoonlijkheden, zowel in de schijnwerpers werden geplaatst. Deze prijzen zijn voor-behouden voor zorgprofessionals die door hun inspirerende karakter niet alleen boven zichzelf uitstijgen, maar de heleonderneming een klasse hoger laten spelen.

Iemand zoals Bea Van den Broeck bijvoorbeeld. De direc-trice van vzw Eindelijk uit Buggenhout kreeg de award voor Persoonlijkheid van het jaar in een kleine onderneming. Bijna twintig jaar geleden stond ze aan de wieg van een therapeutische dagcentrum voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Hier helpen vrijwilligers en medewerkers elke dag de dromen te verwezenlijken van personen die opeen plotse manier, door een ongeval of hersentumor, hun leven drastisch zagen veranderen. Van den Broeck leverdeals pionier in Vlaanderen een verwoede strijd om iedereen te overtuigen van haar ideeën, wat de verwezenlijking nog indrukwekkender maakt. “Ik ben ongelofelijk trots dat we in2000 gestart zijn zonder 1 euro en dat we in 2006 een gebouw hebben kunnen zetten zonder 1 euro bancaire lening.” 

De trofee voor Persoonlijkheid van het jaar in een grote onder- neming is dan weer het beste bewijs dat je ook vanuit detweede lijn een significante impact op de zorg kan hebben. Bruno Peene, projectmedewerker ICT zorgtoepassingen in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper, heeft op korte termijn een ICT-systeem geïmplementeerd die werking van het zieken-huis een serieuze efficiëntieboost geeft. In plaats van zijn zorgtoepassing vanuit een ivoren toren op het hoofd van de eindgebruikers te gooien, zette Peene alles in het werk omervoor te zorgen dat het systeem niet zou doodbloeden inde fase van de implementatie. Met begrijpbare presentaties, gelamineerde spiekbriefjes en overzichtelijke video’s die hijopnam met zijn smartphone, maakte hij de verpleegkundigen vertrouwd met de ingewikkelde toepassing en slaagde hij erin om ook hen de meerwaarde van het systeem te laten inzien.

Na negen awards en een heerlijke maaltijd achter de kiezen zaten de aanwezigen niet echt meer op hun honger, maar toch was de spanning nog steeds te snijden voor het moment suprème: de uitreiking van de prijs voor Zorgwerkgever van het jaar. Na een muzikaal intermezzo kreeg het Jessa Ziekenhuis Hasselt de trofee overhandigd. HR-directeur Karel Bosmans onderstreepte het belang van het HR-beleid voor dealgemene kwaliteit van een ziekenhuis en droeg de award dan ook op aan alle medewerkers en artsen van het ziekenhuis. “We willen tevens benadrukken dat alles in ons ziekenhuisrond de patiënt draait en alles wat we doen in ons HR-beleid in het belang van de patiënt staat.”

Met uitzondering van enkele boodschappen van algemeen nut waren het de finale woorden van een mooie awardshow.Terwijl de winnaars nog een laatste keer op het podium verza-melden voor een triomfantelijke groepsfoto, kon de rest van het gezelschap verkoeling zoeken bij het dessertbuffet, om zich daarna opnieuw in het zweet te schudden op de dans-vloer. Het feestje zou nog tot in de late uurtjes doorgaan, al keerden er ook heel wat mensen plichtsbewust huiswaarts.Vandaag moeten er weer mensen verzorgd worden.

Na de apotheose regent het complimenten. In een poging zich naar de uitgang van de zaal te begeven, wordt orga-nisator Baro door iedereen aangeklampt. Felicitaties hier, schouderklopjes daar. Als je meer dan 350 mensen blij kan maken op een avond, dan moet je wel iets goed gedaan hebben. Hij is uiteraard erg tevreden over de avond, maar toch is er bij de perfectionist in de CEO al ruimte voor enkele verbeteringen naar de editie van volgend jaar, die plaatsvindt op 25 april 2019. Zo wil hij meer aandacht besteden aan de balans tussen show en inhoud.

Hij steekt ook zijn gigantische ambitie voor het evenement niet onder stoelen of banken. “We willen volgend jaar naardubbel zoveel volk en we hebben begrepen van de aanwe- zigen dat er een grote kans bestaat dat zoiets gaat lukken.Dit is een uniek event voor de zorg in België en iedereen in de sector moet Zorgwerkgever van het Jaar en ZorgAndersleren kennen.”

Als er elk jaar een evenement van dit kaliber wordt georga- niseerd, kan het niet erg lang duren voor dat het geval is.